OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Danışmanlık Hizmetleri

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.
OHSAS 18001 bir kaç başlık altında şu şekilde toplanabilir.

  • Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinde oluşabilecek olumsuz etkilerden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ana amacı olmaktadır.
  • Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün/hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
  • İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

OHSAS 18001 İle İlgili Bazı Tanımlar
Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara neden olan istenmeyen olay.
Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek olası kaynak ve durum.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen etkenler ve şartlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, süreçleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
Risk Değerlendirmesi: Bütün süreçlerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.
Performans: Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.
Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu.
Katlanılabilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği seviyeye indirilmiş risk.
İlgili Taraflar: Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği performansıyla ilgili olan veya bu performanstan etkilenen kişi veya grup.
Olay: Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini almak isteyen işletmeler için öncelikle standart yapısını bilen bir OHSAS 18001 Danışman veya Eğitmenlerine ihtiyaç vardır. Hedef Kalite Danışmanlık gibi danışman firmalar vasıtası ile işletmenin genel işleyiş yapısı kontrol edilerek buna uygun olarak bir dokümantasyon hazırlanmaktadır.
Hazırlanan dokümantasyona göre çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir. Yapılan dokümantasyon çalışmasında organizasyon yapısı, görevler, yetki ve sorumluluklar belirlenir. Risk analizi ve değerlendirmeleri yapılır.
Acil durum planlamaları, kazalar, tatbikatlar, ramak kala olayları ve tüm standartın gerektirdiği iş sağlığı uygulamaları etkin şekilde yapılır.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini nasıl denetleyebileceğinizi, nasıl gözden geçireceğinizi ve nasıl iyileştirebileceğinize yönelik olarak gerekli çalışmaları yapar. Tüm bunların sonunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme kurumlarına başvuru yaparak denetim yapılmasına yardım eder. Denetim esnasında çıkan eksikler olursa bunların tamamlanması konusunda refakatçi rolünü üstlenir ve OHSAS 18001 Belgesinin işletmenize verilmesini sağlar.

Bu gibi konularda OHSAS 18001 Standartlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..

OHSAS 18001 Nasıl Alınır?

OHSAS 18001, 2 aşama sonucunda alınabilir. İlk aşamada Hedef Kalite Danışmanlık gibi eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alı...

OHSAS 18001 Belgesi Fiyatı Nedir?

OHSAS 18001 Danışmanlığı için net bir fiyat belirleyemeyiz fakat size örnek teşkil etmesi açısından bir kaç detay paylaşmak isteriz. Stand...

OHSAS 18001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Unutmayalım ki "Görünmez Kaza Dediğin şey, senin göremediğindir." İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kayn...

OHSAS 18001 Belgesi Veren Firmalar Kimler? Nereden Alınır?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesini almak için gerekli hazırlıklar yapılıp sistemi oturttuktan sonra ohsas 18001 standardın...

OHSAS 18001 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini kapsayan standartların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağ...

ISO 45001:2016 Revizyonu Nasıl Olacak? Değişiklikler Nedir?

ISO 45001:2016 Revizyonu ile gelecek değişiklikler nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle standardın iso 9001 ve iso 14001 standardına paralel ola...

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemine göre performans değerlendirmeleri belirli aralıklarla yapılmalı, bunun için önleyici veya düzeltici faaliy...