ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

ISO 14001:2015 veya ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri aşağıdaki maddelerle sıralanabilir.

İşletmede çevre politikası tayin edilmeli, halkın erişimine sunulmalı ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. (Yükümlülük Altına Girme ve Politika)
İşletme faaliyetlerini, ürün veya hizmetlerini ve çevre boyutlarını belirlemelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaçlarını ve hedeflerini tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. (Planlama)
İşletme; çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir. (Uygulama ve İşlem)
İşletme; çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçmeli, izlemeli ve değerlendirmelidir. (Kontrol ve Düzeltici Faaliyet)
İşletme; genel çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçtükten sonra geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir. (Gözden Geçirme ve Geliştirme)

 

ISO 14001:2015 / ISO 14001:2004 ile ilgili Başlıca Terim ve Kavramlar şu şekilde sıralanır.

Kuruluşun, çevre politikasında belirmiş olduğu uygunluğa göre genel çevre faaliyetlerinde gelişmeler sağlamak için çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi Sürekli iyileştirme olarak isimlendirilir.
Bir kuruluşun faaliyetlerini oluşturan hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu, insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortam Çevre olarak adlandırılır.
Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren ve risk dereceleri belirlenebilen unsurlar Çevre boyutu unsurlarıdır.
Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişiklik Çevre etkisidir.
Kuruluşun; genel çevre faaliyeti ile ilgili prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı resmi duyuru Çevre politikasıdır.
Kirlenmenin önlenmesi için faaliyetleri yaparken kirlenyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tâbi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikâmesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.
Mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaya Sürdürülebilir kalkınma adı verilir.
Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat
dönemince ortaya çıkan ve çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili olan unsur Hayat boyu değerlendirme unsurudur.

ISO 14001:2004 veya ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülükleri ve yasal mevzuat şartları konularında gerekli bilince ulaşmışlardır. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi yönetimin görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.